۹:۵۸:۱۹ - دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰
کارگروه کنترل و نظارت عالیه گاز با دفاتر نمایندگی
جلسه کارگروه کنترل و نظارت عالیه گاز استان با مسئولین واحدهای دفاتر نمایندگی در محل سازمان استان برگزار گردید. رئیس گروه تخصصی مکانیک استان در مورد اهداف این جلسه گفت؛ هماهنگ سازی و وحدت رویه بین مهندسین ناظر گاز در سراسر استان، پیاده سازی و اجرای روش مشاوره و طراحی لوله کشی گاز ساختمانها، اجرایی […]

جلسه کارگروه کنترل و نظارت عالیه گاز استان با مسئولین واحدهای دفاتر نمایندگی در محل سازمان استان برگزار گردید. رئیس گروه تخصصی مکانیک استان در مورد اهداف این جلسه گفت؛ هماهنگ سازی و وحدت رویه بین مهندسین ناظر گاز در سراسر استان، پیاده سازی و اجرای روش مشاوره و طراحی لوله کشی گاز ساختمانها، اجرایی نموده نرم ا فزار تحت web واحد بازرسی گاز در تمام دفاتر، از جمله مواردی بود که در این جمله مطرح شد. عبدالحمید قندریز همچنین افزود؛ در این جلسه توضیحاتی پیرامون مسائل فنی مطابق با مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در حال حاضر 8000 عضو و دارای 15 دفتر نمایندگی در سراسر استان است.

ديدگاه بسته است.